Акушерско-педиатрический

АКУШЕРСКО ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦИКЛ


Гинекология жана педиатрия акушердик предметтик циклдык комиссиясы билим берүү процессине окуу-усулдук жетекчилик функцияларын жүзөгө ашырат. Предметтик-циклдык комиссиянын негизги милдети-окуу процессине студенттерди окутууга компетенттүү мамилени ишке ашырууну камсыз кылуучу жаңы педагогикалык технологияларды киргизүүнү уюштуруу. "Акушердик иш" ,"Медайымдык иш", "Дарылоо иши", "Стоматология" күндүзгү окутуу формасы боюнча толук орто билим берүүнүн базасындагы адистерди даярдоо жүргүзүлөт. Теориялык сабактар колледждин лекция залдарында өткөрүлөт. Практикалык сабактар клиникага чейинки окуу кааналарында , колледждин текшерүү жана окутуу-машыктыруучу борборлорунда жана клиникалык базалардын окуу кааналарында өткөрүлөт. Үй-бүлөнү пландаштыруу каанасы, үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу ,төрөт бөлүмү, гинекологиялык бөлүм, ЖДПБ балдар бөлүмү биздин тажрыйбабыздын бизге тажрыйба алуунун негизи болуп саналат.

ПЦКНын ишмердүүлүгү төмөнкү багыттарды камтыйт:

- окутуунун инновациялык формаларын жана усулдарын окуу процессине киргизүү ;

- студенттердин илимий-изилдөө иштерин уюштуруу; 

- талдоо, окуу программаларын коррекциялоо;

- цикл окутуучуларынын педагогикалык чеберчилигинин деңгээлин жогорулатуу. 

Акушердик жана педиатриялык ПЦКНЫН ишиндеги негизги багыттардын бири-

студенттерди илимий-изилдөө иштерине тартуу. 

ПЦКНЫН ишмердүүлүгү төмөнкү багыттарды камтыйт: 

- окутуунун инновациялык формаларын жана усулдарын окуу процессине киргизүү - студенттердин илимий-изилдөө иштерин уюштуруу;

- талдоо, окуу программаларын коррекциялоо; 

- цикл окутуучуларынын педагогикалык чеберчилигинин деңгээлин жогорулатуу. 

Окуу- усулдук иш.

Окутуучулар өз предметтери боюнча окуу-усулдук комплекстерди, таратылуучу жана дидактикалык материалдарды иштеп чыгышат. Бекитилген графикке ылайык, тажрыйба жана билим алмашуу максатында ачык сабактар өткөрүлүп, бири-биринин сабактарына катышат. Лекцияларга жана практикалык сабактарга материалдар даярдалып, студенттерге окуу-методикалык маселелер боюнча жекече консультациялар өткөрүлөт; лекцияларды жана практикалык сабактарды окутуучулар өз ара жайгаштыруу графикке ылайык уюштурулат; окуу куралдары басып чыгарууга даярдалат.

Студенттердин илимий-изилдөө иштери (НИРС) 

Предметтик циклдик комиссияда "Ак илек" “Бөбөгүм” “Бешик” “Жашоонун келип чыгышы”ийримдери иштейт. Бул ийримдердин алкагында студенттер өз алдынча окутуучу менен иштешет жана графикке ылайык ар кандай дарылоо-профилактикалык мекемелерге барышат ,тесттерди иштеп чыгуу, санитардык бюллетендерди, буклеттерди, таркатма материалдарды чыгарууга жардам беришет.

Билим берүү ишмердүүлүгү .

Акушердик иш" квалификациясы – Акушерка/ акушер, окутуунун ченемдик мөөнөтү - 2 жыл 10 ай, ОПОП СПО талаптарына ылайык студенттерде универсалдуу, жалпы илимий жана кесиптик компетенцияларды калыптандыруу максатын көздөйт. Бүтүрүүчүнүн компетенттүүлүк модели иштелип чыкты 060102 "Акушердик иш” .

Бөлүм окуу дисциплиналарын өткөрүүнү камсыз кылат: 

1.Акушердик жана гинекология 

2.Педиатрия 

3.Репродуктивдик ден-соолукту сактоо жана үй-бүлөнү пландаштыруу 

4. Жугуштуу оорулар ВИЧ инфекциясы курсу менен;

5.Үй-бүлөлүк медицина.

Борборлор, окуу кааналары, лабораториялар 

3 лекциялык зал, 7 Клиникага чейинки кабинет, 2 машыктыруу каанасы, лаборатория иштейт.Таштанбекова Гүлжан Аширалиевна.

Билими – атайын орто билим жана жогорку билим. 

1989-1991-жылдары Майлуу – Суу медициналык окуу жайын "Акушерка" адистиги боюнча "акушердик иш" бөлүмүн аяктаган. 

2001-2005 –жылдары Жалал-Абад Мамлекеттик Университети "Биология» мугалими" адистиги 

Кызматы-акушердик-педиатриялык цикл комиссиясынын төрайымы. «Акушердик» жана «Гинекология» ,«Репродуктивдик ден-соолукту сактоо жана үй-бүлөнү пландаштыруу» сабактары боюнча окутуучу. 

Категориясы-жогорку

Квалификацияны жогорулатуу курстары: 

- 1.2001-жылы Бишкек шаарында "Педагогика жана психология курсу менен акушердик жана гинекологиядагы медайымдар иши"

2. 2002-жылы" Контрацепциянын заманбап технологиясы "" окутуу методикасы".

3. 2005-жылы" Репродуктивдик ден-соолук боюнча эл аралык билим берүүнү клиникалык окутуу методикасы курсу", 

4. 2007-жылы "Натыйжалуу перинаталдык жардамдын клиникалык көндүмдөрүн окутуу методикасы";

5. 2007-жылы" Ымыркайлардын реанимациясы", 

6.2009-жылы" транс ДССУ стратегиясынын негизинде Кыргызстандагы өпкө ден соолугуна практикалык мамиле";- 

7.2009-жылы" Үй-бүлөнү пландаштыруу боюнча окутуунун сапатын жакшыртуу"; 

8. 2010-жылы" Ымыркайлардын алгачкы реанимациясы";- 

9. 2010-жылы Бишкек шаарындагы" жогорку мектептин педагогикасы жана психологиясы" 

10.2011-жылы "Натыйжалуу антенаталдык жардамдын негиздери",

11."Клиникалык колдонмолорду жана протоколдорду билим берүү, илимий чөйрөгө жана практикалык саламаттыкты сактоого киргизүү" 2012-ж 

12."Ымыркайлардын алгачкы реанимациясы боюнча Тренинг

13.Ош шаарында 2014-жылы" Акушердикте кечиктирилгис абалдар боюнча клиникалык көндүмдөрдү окутуу методикасы" 

14 2014-жылы" Энеден балага ВИЧтин жугушун алдын алуу", 

15. Долбоор боюнча 2016 – жылы" өспүрүм кыздардагы жана Аялдардагы тамактануу жана аз кандуулук маселелери", 

16.2016-жылдын долбоору боюнча" Эмчек эмизүү жана жаш балдардын тамактануусу " ,

17. 2016-жылы " Жогорку мектептин педагогикасы жана психологиясы " Бишкек ш. 

18. 2018-жылы Өзүн-өзү баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо "Эл баасы" кызматы 

19."Эл баасы "агенттиги" институционалдык аккредитациялоого отчетту даярдоо" 

20."Көп тандоо тест тапшырмаларын иштеп чыгуу" 2021-ж.

21. КММиПтин жана ПКнын базасында "коронавирус инфекциясын алдын алууда медициналык айымдардын ролу" КОВИД -19 квалификациясын үзгүлтүксүз жогорулатуу боюнча БМСЖ деңгээлинде (4 п.) кыска мөөнөттүү курстардан өттү.

Жалпы эмгек стажы - 33 жыл

Педагогикалык иш тажрыйбасы - 25 жыл. 

Сыйлыктар жана стимулдар: 

2003-жылы жана 2005-жылы- Майлуу –Суу шаарынын мэриясынын ардак грамотасы

2005-жылы Саламаттык сактоо министрлигинин грамотасы. 

2011-жылы КРнын Саламаттык сактоо отличниги. 

2017-жылы "Мыкты окуу-методикалык комплекс" сынагынын жеңүүчүсү 

2021-жылы Майлуу-Суу шаардык мэриянын ыраазычылык каты. Казакенова Фатима 
Есимкановна 

Билими жогорку. 

1996-жылы Бишкек шаарындагы КММИ бүтүргөн. 

Кызматы-Акушердик жана гинекология сабактары боюнча окутуучу. 

Категориясы-жогорку 

Квалификацияны жогорулатуу курстары: 

- 1996-жылы «Педагогика жана психология курсу менен акушердик жана гинекологиядагы медайымдар”.

2002-жылы - Контрацепциянын заманбап технологиясы окутуу методикасы".

–- 2005-жылы" репродуктивдик ден-соолук жаатында эл аралык билим берүүнү клиникалык окутуу методикасы курсу",

-2007-жылы - Натыйжалуу перинаталдык жардам боюнча -клиникалык көндүмдөрдү окутуу методикасы. 

2009-жылы - Натыйжалуу перинаталдык жардам .ДСУнун стратегиясынын негизинде өпкө ден соолугуна практикалык мамиле.

-2010-жылы «Төрөлгөн баланын алгачкы реанимациясы”. 

- 2007-жылы" Ымыркайлардын реанимациясы"; 

- 2009-жылы" Үй-бүлөнү пландаштырууга окутуунун сапатын жакшыртуу";

Жалпы эмгек стажы 43 жыл. 

Педагогикалык иш стажы 31 жыл. 

Сыйлыктар : Майлуу –Суу шаарынын мэриясынын ардак грамотасы менен сыйланды. 

КР Саламаттык сактоо отличнигиСадикова Калыскан Аширбековна 

Атайын орто билим жана жогорку билим. 

1986-1989 – жылдары Майлуу – Суу медициналык окуу жайын "акушердик иш" бөлүмүнө "Акушерка" адистиги боюнча аяктаган 

2005-2009-жылдары Жалал-Абад Мамлекеттик Университети "биология мугалими" адистиги боюнча

Кызматы акушердик окутуучу. Үй-бүлөлүк медицина. 

Категория-биринчи

Квалификацияны жогорулатуу курстары:

-2013-жылы “Педагогика жана психология, Бишкек шаарынын жогорку мектебинин”. 

-2014-жылы “Окутуунун сапатын жакшыртуу . Үй-бүлөнү пландаштыруу жана репродуктивдик ден соолукту коргоо” маселелери боюнча. Жалал-Абад шаары

-2016-жылы Акушердик жана гинекология боюнча тандалган суроолор.Ош шаары. 

2014-жылы " Акушердикте кечиктирилгис абалдар боюнча клиникалык көндүмдөрдү окутуу методикасы"

- 2014-жылы" Энеден балага ВИЧтин жугушун алдын алуу"; 

– 2016-жылы "Өспүрүм кыздардагы жана Аялдардагы тамактануу жана аз кандуулук маселелери" долбоору боюнча, 

- 2016-жылы" Эмчектеги жана жаш курактагы балдардын тамактануусу " долбоору боюнча 

-2016-жылы "Жогорку мектептин педагогикасы жана психологиясы" Бишкек шаары. 

–2017-жылы “Психикалык жактан жабыркаган адамдарга коомчулукка багытталган жардам көрсөтүү ыкмасы менен окутуу”. Ош шаары. 

Жалпы эмгек стажы 30 жыл

Педагогикалык иш тажрыйбасы 15 жыл.

Сыйлыктары: 

Майлуу –Суу шаарынын мэриясынын ардак грамотасы менен сыйланды.


Аширалиева Гүлбаркан Маденбековна 

Билими-жогорку. Ташкент САМПИни 1981-жылы бүтүргөн.

Кызматы-“Педиатрия” , “ Жугуштуу оорулар” сабагынан окутуучусу, 

Категория-жогорку.

Жалпы эмгек стажы- 41жыл 

Педагогикалык иш тажрыйбасы-25 жыл. 

Сыйлыктары: Майлуу –Суу шаарынын мэриясынын грамотасы. 

КРнын Саламаттык сактоо отличниги 2007-ж.


Квалификацияны жогорулатуу курстары:

- 2005-жылы “Педагогика жана психология курсу менен үй-бүлөлүк медицинада медайымдар”; 

- 2008-жылы “Пульмонология жана кургак учуктун актуалдуу көйгөйлөрү - Балдарга жардам берүүнү интеграциялоо” 2009-ж.;

-2015 - жылы “ВИЧ-инфекцияга жана гемоконтакт вирустук гепатитке эпидемиологиялык көзөмөл”;

- 2016-жылы “Бала курагын интеграцияланган башкаруу - Өспүрүм кыздардагы жана Аялдардагы тамактануу жана аз кандуулук маселелери” .


Шерматова Шоира Каримжановна. 

Билими: орто-атайын, жогорку. 

Аяктаган: Майлуу-Суу медициналык окуу жайы "Акушердик иш" бөлүмүнө 2005-2008-жылдары "Акушерка" адистиги боюнча. 

2004-2010-ж Майлуу-Суу институту. "Экономика жана башкаруу" адистиги боюнча. 

2009-жылдын январынан 2015-жылдын августуна чейин Жалал-Абад облустук төрөт үйүндө интенсивдүү терапия палатасында (ПИТ) иштеген. 

2015-жылдын сентябрынан тартып азыркы учурда Майлуу - Суу медициналык колледжинде иштейт . 

Кызматы: 2021-жылы  "Акушердик жана гинекология", "Экономика жана саламаттыкты сактоону башкаруу" дисциплиналарынын окутуучусу, лаборант.

Квалификацияны жогорулатуу курстары: 2019-жылдын "Институционалдык аккредитация отчетун даярдоо" программасы боюнча сертификат алуу менен квалификацияны жогорулатуу курстарынан өттү. КММ и Птин жана ПКнын базасында "коронавирус инфекциясын алдын алууда медициналык айымдардын ролу" переп -19 квалификациясын үзгүлтүксүз жогорулатуу боюнча БМСЖ деңгээлинде (4 п.) кыска мөөнөттүү курстардан өттү.

Саттарова Айжамал Байзаковна 

Билими: жогорку 

1998-жылы И.  Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын бүтүргөн. 

Кызматы: " Адамдын анатомиясы жана физиологиясы жалпы патологиянын негиздери менен" жана " Жугуштуу оорулар ВИЧ инфекциясы жана эпидемиология курсу менен " сабактарынын окутуучусу. 

Категория-Көп категория 

Квалификацияны жогорулатуу курстары: 

1.2001 ж. - РЦНПМ жана ФР, Бишкек ш. “ФВФ коммуналдык гигиенада лабораториялык изилдөө"курсу. 

2. 2008-ж. - КММИП жана ЖК Бишкек ш. "жогорку мектептин педагогикасы жана психологиясы"курстары. 

3. 2013-ж. - КММИП жана ЖК Бишкек ш. "жогорку мектептин педагогикасы жана психологиясы"курстары 

4. 2016-ж. КММП жана ЖК Түштүк филиалы Ош ш. "адам анатомиясынын тандалган маселелери"курсу. 

5. 2016-ж.Бишкек шаары "окутуудагы инновациялык технологиялар"(ТУ) курстары. 

6. 2020-ж. КММИ жана Бишкек ш. ПКК "переп – 19 коронавирус инфекциясын алдын алууда медициналык айымдардын БМСЖ деңгээлинде ролу(4 протокол)"курсу

Жалпы эмгек стажы: 28 жыл.

Педагогикалык иш стажы: 22 жыл 

1. Сыйлыктар жана сыйлыктар: Майлуу-Суу шаарынын мэриясынын ардак грамотасы. 06. 10. 2007. № 192 

2. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Ардак грамотасы. 03. 03. 2010. № 3 – N. 

3. Майлуу – Суу шаарынын мэриясынын диплому. "Жылдын мыкты мугалими". 27. 12. 2013. №171. 

4. "Саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери". 27. 06. 2017.№ 11 – N 

5. Ардак грамота Жалал-Абад ш. СККБ 2021-жыл.Чолпонбек Кызы Гулпери

Билими орто. 

Майлуу Суу медициналык колледжин 2018-жылы аяктаган. 

Кызматы-«Балдар инфекциясы менен Педиатрия» дисциплинасы боюнча лаборант.

Жалпы эмгек стажы-1 жыл 

Педагогикалык иш стажы -жок.

Сыйлыктар жана стимулдар- жок.ТАШТАНБЕКОВА ГУЛЬЖАН АШИРАЛИЕВНА

Образование средне – специальное и высшее.

Окончила Майлуу – Сууйский медицинское училище на отделение «Акушерское дело» по специальности  «Акушерка» 1989-1991гг.

2001-2005гг Джалал –Абадский Государственный Университет по специальности «Учитель биологии»

Должность Председатель акушерско - педиатрической цикловой комиссии. Преподаватель акушерства и гинекологии. Охрана репродуктивного здоровья и планирования семьи.

Категория - высшее

Курсы повышения квалификации:

- 1.«Сестринское дело в акушерстве и гинекологии с курсом педагогики и психологии» в 2001г.г.Бишкек

2. «Современная технология Контрацепции» «Методика обучения» в 2002 г USAID.

3. «Курс по методике клинического преподавания международного образования в области репродуктивного здоровья» в 2005 г UNFPA

4. «Методика преподавания клинических навыков эффективной перинатальной помощи» в 2007 г. UNFPA

5. «Реанимация новорожденных» в 2007 г UNICEF

6.«Практический подход к легочного здоровья в Кыргызстане на основе стратегии  PAL ВОЗ» В 2009 г.FILHA-

7.«Улучшения качества обучения планирования семьи» в 2009 г. USAI

8.« Первичная реанимация новорожденных» в 2010 г. UNICEF-

9.« Педагогика и психология высшей школы» в 2010 г.г.Бишкек

10.«Основы эффективного антенатального ухода» 2011 г.UNFPA

11.«Внедрение клинических руководств и протоколов в образовательную, научную среду и практическое здравоохранение» 2012 г.USAID

12.«Тренинг по первичной реанимации новорожденного» в 2013 г.UNICEF

13.«Методика преподавания клинических навыков по неотложным состояниям в акушерстве» в 2014г.г.ОШ

14 «Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку» в 2014г UNICEF

15. “Вопросы питания и анемии у девочек – подростков и женщин” 2016г по проекту SPRING

16.“Питание детей грудного  и раннего возраста” 2016г. По проекту SPRING 

17 “Педагогика и психология высшей школы” г.Бишкек2016г.

18.Организация самооценки и полготовка отчетаАгенство “Эл баасы”  2018г

19.« Подготовка отчета к институциональной аккредитации» Агенство «Эл баасы»

20.”Разработка тестовых заданий множественного выбора”2021г.


Общий трудовой стаж 32 года

Стаж педагогической деятельности  25 лет.

Награды и поощрения:

Грамота т мээрии г.Майлуу Суу 2003г и 2005г

Грамотой Министерства Здравоохранения 2005г.

Отличник Здравоохранения КР.2011г.

Мыкты окуутучу 2017г

Победитель смотра конкурса  “Лучший учебнометодический комплекс”

2017 году и2019г.

Ыраачылык кат от мэрииг.Майлуу- Суу 2021гКАЗАКЕНОВА ФАТИМА ЕСИМКАНОВНА

Образование высшее.

Окончила  КГМИ 1996 г.Бишкек.

Должность Преподаватель акушерств и гинекологии.

Категория -высшая

Курсы повышения квалификации:

Сестринское дело в акушерстве и гинекологии с курсом педагогики и психологии 1996г.

- Методика преподавания клинических навыков по эффективной перинатальной помощи. 2007г.

-Эффективный перинатальный уход2009г

- Практический подход к легочному здоровью на основе стратегии PAL ВОЗ.2009г

-Первичная реанимация новорожденного 2010г. – 

- Современная технология Контрацепции» «Методика обучения» в 2002 г USAID.

- «Курс по методике клинического преподавания международного образования в области репродуктивного здоровья» в 2005 г UNFPA

- «Методика преподавания клинических навыков эффективной перинатальной помощи» в 2007 г. UNFPA

- «Реанимация новорожденных» в 2007 г UNICEF

- «Улучшения качества обучения планирования семьи» в 2009 г. USAID

Общий трудовой стаж 42 года.

Стаж педагогической деятельности  30 лет.

Награды и поощрения:  поощрялась почетной  грамотой мэрии г.Майлуу –Суу.

Отличник Здравоохранения КР


САДИКОВА КАЛЫСКАН АШИРБЕКОВНА

Образование средне – специальное и высшее.

Окончила Майлуу – Сууйский медицинское училище на отделение «Акушерское дело» по специальности  «Акушерка» 1986 – 1989гг

2005-2009гг Джалал –Абадский Государственный Университет по специальности «Учитель биологии»

Должность Преподаватель акушерства. Семейная медицина.

Категория -первая

Курсы повышения квалификации:

-Педагогика и психологиявысшей школы г.Бишкек 2013г.

- Улучшение качества преподавания .По вопросам охрана репрдуктивного здоровья и планирования семьи 2014г г.Джалал Абад.

-Избранные вопросы по акушерству и гинекологии. 2016г 

- «Методика преподавания клинических навыков по неотложным состояниям в акушерстве» в 2014г.г.ОШ

- «Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку» в 2014г UNICEF

- “Вопросы питания и анемии у девочек – подростков и женщин” 2016г по проекту SPRING

- “Питание детей грудного  и раннего возраста” 2016г. По проекту SPRING

- “Педагогика и психология высшей школы” г.Бишкек 2016г.

- Обучение методом оказания общинно – ориентироваванной помощи людям с психическими расстройсвами. 2017г г. ОШ.

Общий трудовой стаж 29 лет

Стаж педагогической деятельности  15 лет.

Награды и поощрения:  поощрялась почетной  грамотой мэрии г.Майлуу –Суу.


АШИРАЛИЕВА ГУЛЬБАРКАН МАДЕНБЕКОВНА

Образование - высшее.

Окончила  САМПИ г.Ташкент 1981г

Должность Преподаватель педиатрии, инфекционные болезни.

Категория - высшее

Курсы повышения квалификации:

- Сестринское дело в семейной медицине с курсом педагогики и психологии 2005г

- Актуальные проблемы пульмонологии и туберкулеза 2008г

- Интеграция помощи детям 2009г.

-Эпидемиологический надзор за ВИЧ- инфекцией и гемоконтактными вирусными гепатитами 2015г

Интегрированное ведение больныхдетского возраста 2016г

-Вопросы питания и анемии у девочек- подростков и женщин 2016г

Общий трудовой стаж 40 лет

Стаж педагогической деятельности  25 лет.

Награды и поощрения:  поощряласьпочетной  грамотой мэрии г.Майлуу –Суу.

Отличник Здравоохранения КР 2007г.


ЧОЛНОНБЕК КЫЗЫ ГУЛПЕРИ

Образование среднее.

Окончила Майлуу Сууйский медицинский колледж 2018 год

Должность – Лаборантка по дисциплинам Педиатрия с детскими инфекциями.

Общий трудовой стаж  1год

Стаж педагогической деятельности  1 год.

Награды и поощрения – нет.
Предметно цикловая комиссия акушерства гинекологии и педиатрии осуществляет функции учебно методического руководства образовательным процессом. Основная задача предметно цикловой комиссии- организация внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий обеспечивающих реализацию компетентного подхода в обучение студентов. Подготовка специалистов по специальности «Акушерское дело» «Сестринское дело» «Лечебное дело» «Стоматология» ведется на базе полного среднего образования по дневной форме обучения. Теоретические  занятия проводятся в лекционных залах колледжа. Практические занятия проводятся доклинических кабинетах , смотровых и кабинетах тренинга колледжа и учебных комнатах клинических баз. Кабинет по планированию семьи ,группы семейных врачей, родильное отделение ,гинекологическое отделение, детское отделение ЦОВП являются базами наших практик. 
Деятельность ПЦК включает следующие направления:

- внедрение инновационных форм и методов обучения в учебный процесс

- организация научно- исследовательской деятельности студентов.

-анализ коррекция учебных программ.

- повышение уровня педагогического мастерства преподавателей цикла.

Учебно-методическая работа

Преподаватели по своим предметам разрабатывают учебно-методические комплексы, раздаточные и дидактические материалы. Согласно утвержденному графику проводят открытые уроки и посещают занятия друг друга в целях обмена опытом и знаниями. 

Подготовлены материалы к лекциям и практическим занятиям, проводятся индивидуальные консультации студентов по учебно-методическим вопросам; организованы взаимопосещения лекций и практических занятий преподавателями согласно графику; готовятся к изданию учебные пособия

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС)

В предметно цикловой комиссии  работает кружок «Белый аист». «Бөбөгүм» В рамках этих кружков студенты самостоятельно работают вместе с преподавателем и согласно  графику посещают разные лечебно-профилактические учреждения.иРазрабатывают тесты,помогают выпуску санитарных бюллетеней, буклетов, раздаточных материалов.


Образовательная деятельность

«Акушерское дело» квалификация – Акушерка/ акушер, нормативный срок обучения - 2 года 10 месяцев, ОПОП СПО по направлению подготовки 060102 Акушерское дело имеет своей целью формирование у студентов универсальных, общенаучных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ГОС СПО. Разработано компетентностная модель выпускника 060102 «Акушерское дело


Отделение обеспечивает проведение учебных дисциплин:

1.Акушерство и гинекология

2.Педиатрия

3.Охрана репродуктивного здоровья и планирование семьи

4.Инфекционные болезни с курсрм ВИЧ- инфекции

5.Семейная медицина.

Центры, кабинеты, лаборатории

Функционируют 3 лекционных зала, 7 доклинических кабинетов, 2тренажерных зала,  лаборатория.


godovoy-otchet-2019-2020uch_god.docx [65.5 Kb] (cкачиваний: 3)
Посмотреть онлайн: godovoy-otchet-2019-2020uch_god.docx

godovoy-otchet-2020-2021uch_god.docx [67.72 Kb] (cкачиваний: 3)
Посмотреть онлайн: godovoy-otchet-2020-2021uch_god.docx

godovoy-otchet-2021-2022uch_god.docx [67.72 Kb] (cкачиваний: 3)
Посмотреть онлайн: godovoy-otchet-2021-2022uch_god.docx

plan-ptsk-2019-2020.docx [36.16 Kb] (cкачиваний: 2)
Посмотреть онлайн: plan-ptsk-2019-2020.docx

plan-ptsk-2020-2021.docx [29.95 Kb] (cкачиваний: 2)
Посмотреть онлайн: plan-ptsk-2020-2021.docx

plan-ptsk-2021-2022.docx [28.08 Kb] (cкачиваний: 2)
Посмотреть онлайн: plan-ptsk-2021-2022.docx